Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2017

Νύξεις προσευχῆς

ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ
γιὰ νὰ ἔχουμε καλοὺς λογισμούς.
·                    Κύριε, θέλω ἰδιαιτέρως νὰ σὲ παρακαλέσω γιὰ ὅσους λογισμοὺς καλλιεργῶ, καθημερινά, μέσα μου. Μελετῶντας τοὺς Ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλὰ καὶ τὸν Ὅσιο Παΐσιο τὸν Ἁγιορείτη, ποὺ ἰδιαιτέρως ἐτόνιζε τὴν σημασία ποὺ ἔχει στὴ ζωή μας ἡ δημιουργία «ἐργοστασίου καλῶν λογισμῶν», σὲ ἱκετεύω :
·                    Βοήθησέ με, Κύριε, ὅταν παρουσιάζωνται ἀνέλπιστες ἐξελίξεις στὴ ζωή μου, νὰ τὶς ἀντιμετωπίζω μὲ λογισμοὺς πίστεως καὶ ταπεινοφροσύνης.  Πίστεως, διότι ἡ Ἀγαθότητά Σου γνωρίζει γιατὶ τὶς ἐπέτρεψε. Ταπεινοφροσύνης, διότι, ἀλήθεια εἶναι, ἀξίζω, λόγῳ τῆς ἁμαρτωλότητάς μου, χειρότερα ἀπ’ ὅσα ἡ μακροθυμία Σου ἐπέτρεψε.
·                    Ὅταν μὲ περιφρονοῦν οἱ ἄνθρωποι καὶ μάλιστα πρόσωπα ποὺ δὲν θὰ τὸ περίμενα, στήριξέ με τότε, Κύριε, καὶ βοήθα με νὰ μὴν τοὺς κατακρίνω, ἀλλὰ νὰ σκέφτωμαι τὶ περιφρονήσεις ὑπέμεινες Ἐσύ, ὁ Ἅγιος καὶ Ἀναμάρτητος.
·                    Ὅταν μοῦ ὑποδεικνύουν κάποιο λάθος ἤ ἀδυναμία μου, σὲ παρακαλῶ, διῶξε κάθε λογισμὸ ὀργῆς καὶ στεῖλε μου δύναμη νὰ διορθώσω τὶς ἀτέλειές μου μὲ τὴν Μετάνοια καὶ τὴν Ἐξομολόγηση.
·                    Ἄν  κατηγορίες ἐκτοξευθοῦν ἐναντίον μου ἀνυπόστατες, ἰδιαιτέρως τότε, καὶ πάλι σὲ παρακαλῶ, κάνε με νὰ σκεφθῶ ὅτι εἶναι μία εὐκαιρία ἐξασκήσεως στὴν ὑπομονή καὶ στὴν συγχώρηση, ἀλλὰ καὶ εὐκαιρία γιὰ νὰ κερδήσω ἀπὸ τὴν ἀγαθότητά Σου ξεχωριστά, ἀμαράντινα στεφάνια. Ἄς μὴν πέσω, Κύριε, καὶ ἐγὼ σὲ λογισμοὺς κατακρίσεως, ἀλλὰ ἄς δικαιολογήσω τὸν ἀδελφό μου μὲ τὰ ἑξῆς ἐλαφρυντικά : Μὴπως ἀπὸ ἄγνοια ὡμίλησε ; Μήπως οἱ πληροφορίες του ἦταν ἐλλιπεῖς ; Μήπως τὸ φιλικό ἤ καὶ οἰκογενειακό του περιβάλλον δὲν στάθηκε ἱκανὸ στὸ νὰ βοηθήσῃ στὴν κρίση του αὐτή ; Μήπως ἡ ἐλλιπὴς χριστιανική πίστη του ἤ καὶ ἡ ἀπομάκρυνσή του ἀπ’ αὐτήν, ὡδήγησαν τὰ βήματά του καὶ τὴ γλῶσσα του σὲ τέτοιους χαρακτηρισμούς ; Μιὰ συνεξήγηση ἵσως λύσῃ τὴν ἀναστάτωση. Κύριε, φώτισε τὸν ἀδελφό μου καὶ ἐμένα νὰ εἰρηνεύουμε. Τὸ ἔχουμε, στὴν κοινωνία ποὺ ζοῦμε, ἀνάγκη.

·                    Ὅταν μὲ κυκλώνουν λογισμοὶ ὑπερηφανείας γιὰ κάποιο «κατόρθωμά μου»,  ἄς σκέφτωμαι, Κύριε, τὴν ἀθλιότητά μου, ἀφοῦ σὲ ἄλλες περιστάσεις τῆς ζωῆς μου «μὲ τὸ πρῶτο φύσημα τοῦ ἀνέμου» εὔκολα παρασύρθηκα καὶ ἔπεσα, διαπράττοντας τὸ κακό, ἀφοῦ Ἐσὺ τὸ εἶπες : «Χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν». Δῶσε, Κύριε, ὥστε οἱ λογισμοί μου νὰ εἶναι καλοί, ἁπλοῖ, ἁγνοί, ἀπονήρευτοι, συγκαταβατικοί, γεμάτοι ἀγάπη, λογισμοὶ σὰν τοῦ εὐγνώμονος ληστοῦ. Λογισμοὶ μετανοίας. Ἤ καλύτερα, νὰ ἀποκτήσω «νοῦν Χριστοῦ», τὸν δικό Σου, Ἅγιο καὶ Ἀναμάρτητο νοῦ. Γιατὶ ἔτσι καὶ ἡ ζωή μου μὲ τὴν Χάρη Σου θὰ γίνῃ εὐτυχισμένη, εἰρηνική καὶ ἁγία, καὶ ἡ ζωὴ τῶν ἄλλων θὰ βοηθῆται μὲ τὴν ταπεινὴ προσευχή μου, ἀλλὰ καὶ θὰ ἀξιωθῶ νὰ εἰσέλθω στὴν πολυπόθητη Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, κοντά Σου, Κύριε. Ἀμήν. 

Φωτοβολίδες περί... Γονέων (Α)


Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2017

Κατηχητικά Σχολεία: Ἐκδηλώσεις


Μὴν χάσεις τὴν
ΕΝΑΡΞΗ
ΑΥΤΗΝ  τὴν ΚΥΡΙΑΚΗ
 στὶς 4  τὸ μεσημέρι
στὴν «ΠΝ. ΣΤΕΓΗ».

Θὰ προβληθοῦν  :
 Ἕνα ὡραῖο ΒΙΝΤΕΟ
ποὺ ἀφορᾶ τὸ φετινὸ σύνθημα
καθὼς ἐπίσης ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ἀπὸ
τὶς 2 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
καὶ τὴν  ΕΚΔΡΟΜΗ στὴν  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ.

Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017

Δελτίο Τύπου για τις κατεδαφίσεις στη ΧειμάρραἘν Δελβινακίῳ τῇ 1ῃ Νοεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ,
ἔκανε τίς ἀκόλουθες δηλώσεις :

«Ἡ «φίλη» χώρα Ἀλβανία «ξαναχτύπησε», καί, μάλιστα, σέ σύντομο χρονικό διάστημα, στήν ἡρωϊκή καί ἀδούλωτη Χειμάρρα. Ἀπό τό πρωΐ τῆς Τρίτης, 31ης Ὀκτωβρίου 2017, μέ ἀφορμή τήν ἀνάπλαση τῆς πόλεως, οἱ ἀλβανικές ἀρχές προχώρησαν σέ κατεδαφίσεις σπιτιῶν τῶν Βορειοηπειρωτῶν στήν Χειμάρρα, μέ ἀποτέλεσμα νά προκληθῇ ἔνταση στήν περιοχή.
Σύμφωνα μέ καταγγελίες τῶν ἐκεῖσε Ὁμογενῶν μας, στίς 18 Ὀκτωβρίου τ.ἔ., ἡ Ἐπιθεώρηση Χωροταξίας τοῦ Δήμου Χειμάρρας ἔστειλε εἰδοποιητήρια σέ 19 οἰκογένειες Βορειοηπειρωτῶν, μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Κοινότητας, μέ τά ὁποῖα τούς ζητοῦσε ἤ, μᾶλλον τούς διέταζε, νά ἐγκαταλείψουν τά σπίτια τους μέσα σέ πέντε ἡμέρες, ἐπειδή σχεδίαζε τήν κατεδάφισή τους.
Ἡ Ἀλβανία, ὅμως, ζητάει ἐπίμονα ἀπό τήν Ἑλλάδα νά συναινέσῃ στήν ἐνταξιακή πορεία της στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση! Ἀλλ᾽ ἄν αὐτή ἡ πρακτική τῆς γείτονος δέν συνιστᾷ βαρειά πρόκληση ἀπέναντι στήν Ἑλλάδα, τότε τί νόημα ἔχουν οἱ Ἑλληνοαλβανικές διαπραγματεύσεις, γιά τό σύνολο τῶν θεμάτων πού ἀπασχολοῦν τίς δύο Χῶρες; Καί εἶναι δυνατόν νά γίνεται λόγος γιά τήν εὐρωπαϊκή ἔνταξη τῆς Ἀλβανίας, ὅταν αὐτή δέν σέβεται τά δικαιώματα τῶν Βορειοηπειρωτῶν, πού εἶναι «σάρξ ἐκ τῆς σαρκός» τῆς Ἑλλάδος;
Ἄς καταλάβῃ, ἐπί τέλους, ἡ Πολιτεία, ὅτι ἡ μέχρι τώρα τακτική της, νά «κανακεύῃ» τήν Ἀλβανία, ὄχι μόνο δέν βοήθησε σέ τίποτε τήν Βόρειο Ἤπειρο, ἀλλά, ἀντιθέτως, αὔξησε τά προβλήματα καί ἐπιδείνωσε τήν κατάσταση τῶν ἐκεῖ ἀδελφῶν μας. Κι᾽ ἀκόμη – λέμε ἐμεῖς – νά μή διστάζῃ νά ἀναφέρῃ τίς λέξεις «Βόρειος Ἤπειρος». Γιατί αὐτό τό κομμάτι, μέ τό ἐντεῦθεν τῶν συνόρων ἀποτελοῦν τήν Ἑνιαία Ἤπειρο.
Συγχαίρουμε τούς ἀδελφούς μας Βορειοηπειρῶτες, διότι ἀντιστέκονται στά ἄνομα σχέδια τῶν τυράννων τους. Καί τούς καλοῦμε νά ἐντείνουν τόν ἀγῶνα τους χωρίς νά φοβοῦνται. Ἡ ἀλήθεια εἶναι μεγάλη καί ὑπερισχύει. Εἶναι, ὅμως, ἀνάγκη νά συνδράμουν αὐτόν τόν ἀγῶνα, πέρα ἀπό τήν Ἑλληνική Πολιτεία, καί οἱ ἐν Ἑλλάδι Βορειοηπειρῶτες. Γιατί, ὅπως τόνιζε ὁ ἀοίδιμος Ἱεράρχης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ στήν Διαθήκη του, «ἰσχύς ἐν τῇ Ἑνώσει». Πάντως, οὕτως ἤ ἄλλως, ἡ «Αὐτονομία» ἀπέθανε καί ἐτάφη. Τώρα, προβάλλει σάν δίκαιο αἴτημα: Ἡ Ἕνωση τῆς Βορείου Ἠπείρου μέ τήν Ἑλλάδα».
(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)

Ἀγιογραφικά Ἀναγνώσματα Νοεμβρίου 2017

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

1. Ἰακώβου Ε΄(5) 12
2. Ἰακώβου Ε΄ 13
3. Ἰακώβου Ε΄ 14-15
4. Ἰακώβου Ε΄ 16 -18
5. Ἰακώβου Ε΄ 19-20
6.Α΄Πέτρου Α΄(1)1-2
7. Α΄Πέτρου Α΄ 3-5
8. Α΄Πέτρου Α΄ 6-8
9. Α΄Πέτρου Α΄ 9-10
10.Α΄ΠέτρουΑ΄11-12
11. Α΄Πέτρου Α΄ 13
12.Α΄Πέτρου Α΄ 14
13.Α΄ΠέτρουΑ΄15-16
14.Α΄ΠέτρουΑ΄17-20
15.Α΄ΠέτρουΑ΄21-23
16. Α΄Πέτρου Α΄ 24-25
17. Α΄Πέτρου Β΄(2)1-3
18. Α΄Πέτρου Β΄ 4-6
19. Α΄ Πέτρου Β΄ 7-8
20. Α΄ Πέτρου Β΄ 9-10
21. Α΄ Πέτρου Β΄ 11-12
22. Α΄ Πέτρου Β΄ 13-15
23. Α΄Πέτρου Β΄  16-17
24. Α΄ Πέτρου Β΄ 18-19
25. Α΄ Πέτρου Β΄ 20
26. Α΄ Πέτρου Β΄ 21
27. Α΄ Πέτρου Β΄ 22
28. Α΄ Πέτρου Β΄ 23
29. Α΄Πέτρου Β΄ 24

30. Α΄Πέτρου Β΄ 25

Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 206η ΘΕΜΑ: 28η Ὀκτωβρίου 1940

ν Δελβινακί τῇ 10ῃ Ὀκτωβρίου  2017
ριθ.  Πρωτ.:  570

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  206η

ΘΕΜΑ: 28η Ὀκτωβρίου 1940 – «Τιμὴ σ’ ἐκείνους ὅπου στὴν ζωή των ὥρισαν νὰ φυλάγουν Θερμοπύλες. Ποτὲ ἀπὸ τὸ χρέος μὴ κινοῦντες» (Κων. Καβάφης).

            Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
-Α-
Ἡ νίκη τῆς Πίνδου, μὲ τὸν συνταγματάρχη Κωνσταντῖνο Δαβάκη, ὡς πρωταγωνιστή, πέρασε πλέον στὴν ἱστορικὴ μνήμη τοῦ Ἔθνους.
Ἀλλὰ καὶ ἡ νίκη τοῦ Στρατοῦ μας, στὸ θρυλικὸ Καλπάκι, μὲ τὸν ὑποστράτηγο Χαράλαμπο Κατσιμῆτρο, πέρασε κι’ αὐτὴ στὴν ἱστορικὴ μνήμη τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους.
Δυὸ μάχες – δυὸ Ἡγέτες στρατιωτικοί – δυὸ νῖκες περίλαμπρες, σφράγισαν τὸ ἀθάνατο Ἔπος τοῦ 1940. Ἡ Μάχη τῆς Πίνδου, μὲ τὴν πάνοπλη ἐχθρικὴ μεραρχία «Τζούλια», ἄν χανόταν, οἱ Ἰταλοὶ θὰ καταλάμβαναν τὸ Μέτσοβο καὶ θὰ ἔκοβαν στὰ δύο τὴν Ἑλλάδα. Τὰ φασιστικὰ στρατεύματα ἦταν ἕτοιμα ἀπὸ καιρό, κρύβοντας ὅμως τὰ ἑτοιμοπόλεμα σχέδιά τους κάτω ἀπὸ δῆθεν φιλειρηνικὲς διακηρύξεις τοῦ Μουσολίνι καὶ τοῦ Τσιάνο, Ἰταλοῦ ὑπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν.
-Β-
Ἀλλὰ ἡ Ἑλλάδα, τότε, εἶχε ἄξια Ἡγεσία : Πολιτειακή, Πολιτική, Στρατιωτικὴ καὶ Ἐκκλησιαστική : Ἀρχηγὸς τοῦ Κράτους, ὁ Βασιλεὺς Γεώργιος Β΄. Πρωθυπουργός, ὁ Ἰωάννης Μεταξᾶς. Ἐπὶ κεφαλῆς τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, ὁ Ἀρχιστράτηγος Ἀλέξανδρος Παπάγος. Καὶ Ἀρχηγὸς τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ, ὁ ἀπὸ Τραπεζοῦντος. Ἔτσι, ὅταν τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1939, ἡ Ἰταλία κατέλαβε τὴν Ἀλβανία, τὰ πράγματα ἔδειχναν ὅτι, ἀργὰ ἤ γρήγορα, θἀρχόταν καὶ ἡ σειρὰ τῆς Ἑλλάδος. Γι’ αὐτὸ ἡ Κυβέρνηση, χωρὶς νὰ παραβῇ τὴν οὐδετερότητά της, ἐνίσχυσε – κατὰ τὸ μέτρο τοῦ δυνατοῦ - τὶς στρατιωτικὲς Δυνάμεις καὶ πρὸς τὴν πλευρὰ τῆς Πίνδου καὶ πρὸς τὸ Καλπάκι. Γιατί, ἄν ὁ ἐχθρὸς ἐξουδετέρωνε τὴν ἐκεῖ ἄμυνα, θὰ ἔπεφταν τὰ Γιάννινα, ὁπότε, σύντομα, ἡ Ἑλλάδα θὰ ἔχανε τὴν ἀνεξαρτησία της.
-Γ-
Ὁ Δαβάκης, βαρειὰ τραυματισμένος, δὲν πρόλαβε νὰ «μαντρώσῃ» τοὺς Ἰταλούς. Τὸ ἔργο του, ὅμως, τὸ συνέχισε ὁ Ταγματάρχης Ἰωάννης Καραβίας, ὑπὸ τὶς ὁδηγίες τοῦ στρατηγοῦ Βραχνοῦ. Καὶ σὲ λίγο, ἡ περίφημη μεραρχία  «Τζούλια» νικήθηκε κατὰ κράτος καὶ διαλύθηκε, ἐνῷ στὴν νίκη συνέβαλαν ἀθόρυβα, ἀλλὰ ἀποφασιστικὰ καὶ οἱ ἡρωΐδες «Γυναῖκες τῆς Πίνδου». Παράλληλα, ὅμως, ἡ Ἑλλάδα ἔκλαψε τὸν πρῶτο νεκρὸ Ἕλληνα ἀξιωματικό, τὸν Δωδεκανήσιο ὑπολοχαγὸ Ἀλέξανδρο Διάκο.
Ἡ Μάχη στὸ Καλπάκι, ἄρχισε  σὲ λίγες μέρες ἀργότερα, στὶς 5 Νοεμβρίου. Ἀλλὰ καὶ ἐκεῖ οἱ Ἰταλοὶ ἔπαθαν πανωλεθρία, μετά, μάλιστα, τὴν ὁριστικὴ γι’ αὐτοὺς ἀπώλεια τῆς Γκραμπάλας, γύρω στὶς 15 Νεομβρίου τοῦ 1940. Ἔτσι, καὶ ὁ στρατηγὸς Χαράλαμπος Κατσιμῆτρος ἀναδείχθηκε ἄξιος καὶ γενναῖος ἡγήτορας τοῦ Ἑλληνοϊταλικοῦ Πολέμου τοῦ 1940, καὶ μὲ τὴν 8η Μεραρχία, τῆς ὁποίας ἦταν Διοικητής, ἀπέκρουσε τὴν ἐχθρικὴ ἐπίθεση καὶ κατατρόπωσε τοὺς Ἰταλοὺς εἰσβολεῖς. «Τιμὴ σ’ ἐκείνους ὅπου στὴν ζωή των ὥρισαν νὰ φυλάγουν Θερμοπύλες»...
-Δ-
Ἀλλά, ἐνῷ καὶ οἱ δύο ἥρωές μας, ὁ Δαβάκης στὴν Πίνδο καὶ ὁ Κατσιμῆτρος στὸ Καλπάκι, δόξασαν τὴν Ἑλλάδα καὶ δοξάστηκαν, στάθηκαν ἄτυχοι μετὰ τὴν λήξη τοῦ Πολέμου. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Κατοχῆς, ὁ Κων/νος Δαβάκης συνελήφθη ἀπὸ τοὺς Ἰταλοὺς καί, μεταφερόμενος ὡς ὅμηρος στὴν Ἰταλία, πνίγηκε στὴν Ἀδριατικὴ ὅταν τὸ πλοῖο τορπιλλίστηκε, τὸ 1943. Ἐξ ἄλλου, ὁ στρατηγὸς Κατσιμῆτρος, ἐπειδὴ ἀνέλαβε τὸ ὑπουργεῖο Γεωργίας στὴν γερμανοπρόβλητη Κυβέρνηση τοῦ Τσολάκογλου, γιὰ 3 ἤ 4 μῆνες, θεωρήθηκε δωσίλογος. Καὶ κάποιοι φρόντισαν νὰ ἀμαυρώσουν τὴν φήμη του.
Ὅμως, ἡ ἁγνὴ Ἑλληνικὴ ψυχὴ τοὺς θαυμάζει καὶ προσφέρει τὸ θυμίαμα τῆς εὐγνωμοσύνης της στὴν μνήμη τους. Ἡ Ἑλλάδα χάρη στὸν ἡρωϊσμὸ καὶ τὴν ἀνδρεία τους ἀπώθησε τοὺς ἐπιδρομεῖς Ἰταλούς. Καὶ ἔδωσε στὴν κατατρομαγμένη  Εὐρώπη τὴν βέβαιη ἐλπίδα ὅτι ὁ Γερμανικὸς Ναζισμος καὶ ὁ Ἰταλικὸς φασισμὸς θὰ συντριβοῦν - ὅπως καὶ τελικῶς συνέβη.
Ἄς εἶναι αἰωνία καὶ ἀγήρως ἡ μνήμη τῆς γενναίας καὶ ἡρωϊκῆς αὐτῆς ξυνωρίδος : τοῦ Κωνσταντίνου Δαβάκη καὶ τοῦ Χαράλαμπου Κατσιμήτρου. Καὶ καλὸν εἶναι ὅλοι, ἰδιαίτερα οἱ νέοι μας, ν’ ἀκούσουμε κάποιες σκέψεις τοῦ Δαβάκη, ἐπίκαιρες καὶ σήμερα ὅσο ποτέ : - Φροντίστε ὁ καθένας ἀπὸ σᾶς νὰ γίνῃ καλύτερος, νὰ γίνῃ πραγματικὸς Ἕλλην καὶ χριστιανός. Τότε ἡ γαλήνη καὶ ἡ εὐτυχία θὰ λάμψῃ στὸν οὐρανὸ τῆς πατρίδας μας. Οἱ κίνδυνοι ποὺ προέβλεψα στὴν Πίνδο ὑπάρχουν πάντοτε. Βλέπω τὰ ἁρπακτικὰ ὄρνεα ποὺ περιμένουν τὴν κατάλληλη στιγμὴ γιὰ νὰ μπήξουν τὰ νύχια τους στὸ σῶμα τῆς Ἑλλάδος. Ὄχι !  Πίσω σατανάδες !  Θὰ ἀγωνισθοῦμε καὶ ἐναντίον σας. Καὶ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ καλοῦ Θεοῦ, ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες θὰ σᾶς νικήσουμε.
Αὐτὰ τὰ τελευταῖα λόγια ἀκούγονται σὰν προφητεία. Τότε οἱ Ἰταλοί. Τώρα, ἡ Ἑνωμένη Εὐρώπη καὶ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο... Ἄς μένουμε, λοιπόν, ἄγρυπνοι στὶς ἐπάλξεις τοῦ χρέους.
Χρόνια πολλά, ἅγια εὐλογημένα.
Διάπυρος πρὸς Χριστὸν εὐχέτης
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+  Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ


Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017

Δελτίον Τύπου περί τῆς μειώσεως τῆς στρατιωτικῆς θητείας ἀπό τούς ἐννέα μῆνες στούς ἕξη


Ἐν Δελβινακίῳ τῇ  23ῃ Ὀκτωβρίου 2017


ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ


Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ,
 ἔκανε τὶς ἀκόλουθες Δηλώσεις :

          « Μιὰ εἴδηση, ποὺ γιὰ μᾶς, οἱ ὁποῖοι ζοῦμε στὴν παραμεθόριο περιοχὴ Πωγωνίου καὶ Κονίτσης, φαίνεται αὐτόχρημα ἐφιαλτική, εἶναι, ὅπως ἀνεγράφη στὸν ἀθηναϊκὸ Τύπο, «ἡ μείωση τῆς στρατιωτικῆς θητείας ἀπὸ τοὺς ἐννέα μῆνες στοὺς ἕξη».
          Ἐάν, ὅ μὴ γένοιτο, πραγματοποιηθῇ αὐτὴ ἡ ἐξωφρενικὴ κυβερνητικὴ ἀπόφαση, τότε αὐτὸ θὰ εἶναι τελειωτικὸ χτύπημα γιὰ τὴν ἀκριτική μας Ἐπαρχία. Διότι, ἡ Πολιτεία ὑποστηρίζει μὲν ὅτι οἱ στρατεύσιμοι θὰ κατατάσσωνται ἀπ’ εὐθείας στὶς Μονάδες, ὅπου ὑποτίθεται ὅτι θὰ ἐκπαιδεύωνται. Ὅμως, τὸ ἔργο τῆς ἐκπαιδεύσεως δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιτελεσθῇ σὲ μιὰ Μονάδα μὲ μάχιμη, μάλιστα, ἀποστολή, στὴν παραμεθόριο. Κι’ αὐτό, γιατὶ τὰ καθήκοντά της θὰ περιπλακοῦν τόσο, ποὺ ἡ μαχητική της ἱκανότητα θὰ περιορισθῇ σημαντικά.
          Ὅπως γράφτηκε, ἡ μείωση τῆς θητείας μυρίζει ἐκλογές. Ἀλλ’ ἐάν, πραγματικά, ἡ Κυβέρνηση ἐπιθυμῇ ἐκλογές, καὶ χρησιμοποιῇ τὴν θητεία ὡς δέλεαρ τῶν μελλόντων νὰ στρατευθοῦν, προκειμένου νὰ κερδίσῃ ξανὰ τὴν ἐξουσία, διαπράττει βαρύτατο σφάλμα σὲ βάρος τοῦ λαοῦ καὶ τῆς ἀκριτικῆς μας Ἐπαρχίας. Ἐδῶ, εἴδαμε καὶ πάθαμε νὰ λειτουργήσῃ ἕνα ἀκόμη στρατιωτικὸ φυλάκιο, ὥστε ὁ ἀριθμός τους νὰ φθάσῃ τὰ τέσσαρα (4), ἐνῷ παλαιότερα ἦταν περίπου 40 !
          Γι’ αὐτὸν τὸν λόγο
δ ι α μ α ρ τ ύ ρ ο μ α ι    ἐ ν τ ό ν ω ς.
Καὶ καλῶ καὶ παρακαλῶ τὶς Ἀδελφότητες Πωγωνησίων καὶ Κονιτσιωτῶν νὰ κινητοποιηθοῦν δυναμικά, ὥστε νὰ μὴ περάσῃ αὐτὸ τὸ ἀνοσιούργημα.
          Ἄς ἀφήσῃ, ἐπὶ τέλους, ἡ Κυβέρνηση τὰ παιχνίδια καὶ τὰ πειράματα «στοῦ κασίδη τὸ κεφάλι». Καὶ ἄς κοιτάξῃ μὲ στοργὴ τὰ πάμπολλα προβλήματα, ποὺ ἀντιμετωπίζουν οἱ δύο ἀκριτικές μας Ἐπαρχίες. Προσωπικῶς δὲν θέλω μὲ κανένα τρόπο νὰ βάλω ταφόπλακα στὸ Πωγώνι καὶ στὴν Κόνιτσα, ποὺ ἔχουν ἐθνικὲς περγαμηνὲς στὴν παλαιότερη καὶ στὴν σύγχρονη Ἱστορία τῆς Ἑλλάδος. Ἄς τὴν βάλῃ ἡ Πολιτεία μὲ τὰ καμώματά της. Ἀλλὰ τότε θὰ ἀντιμετωπίσῃ ἀμείλικτη τὴν κρίση τοῦ Ἔθνους».


( Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως )

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017

ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΕΣ ΠΕΡΙ... ΑΛΗΘΕΙΑΣ


ΝΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ...ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ
γιὰ τὴν διαφύλαξη τῆς ἀκοῆς μας 
  • Κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, Ἐσὺ ποὺ ἀφουγκράζεσαι τοὺς ὁποιουσδήποτε στεναγμοὺς τῆς καρδιᾶς μας καὶ ἀκοῦς καὶ τοὺς ψιθύρους ἀκόμα τῶν χειλέων μας, θὰ θέλαμε, πρωτίστως, νὰ Σὲ εὐχαριστήσουμε γιὰ τὸ πολύτιμο ἀγαθὸ τῆς ἀκοῆς.
  • Μ’ αὐτό, δίνεις τὴν δυνατότητα, σὲ ἐμᾶς, τὰ πλάσματά σου, ν’ ἀκοῦμε τὰ κελαϊδίσματα τῶν πτηνῶν, τὸ πέρασμα τοῦ ἀνέμου, τὸν φλοῖσβο τῆς θάλασσας, τὸν ρυθμικὸ παιχνίδισμα τῆς βροχῆς.
  • Μέσῳ τῆς ἀκοῆς ποὺ μᾶς χαρίζεις, μποροῦμε καὶ συνεννοούμαστε μὲ τοὺς συνανθρώπους μας, ἀκοῦμε τὶς χρήσιμες συμβουλές τους, μορφωνόμαστε μὲ ἐφόδια ἀπαραίτητα γιὰ τὸ μέλλον μας. Κυρίως, ἀκοῦμε τὸν Θεῖο Σου λόγο στὸν Ἱ. Ναό σου, ἀλλὰ καὶ παντοῦ, ἀφοῦ ὑπάρχει ἄφθονος σήμερα μὲ τὴν βοήθεια τῆς τεχνολογίας.
  • Κάνε, σὲ παρακαλοῦμε, νὰ εἴμαστε πρόθυμοι στὰ πνευματικὰ ἀκούσματα ποὺ τρέφουν τὴν ψυχή μας, ἀλλὰ καὶ συγχρόνως «ἀργοὶ» καὶ ἀσυγκίνητοι στὶς σύγχρονες «σειρῆνες» τῆς ἐποχῆς μας.
  • Διῶξε, Κύριε, τὴν περιέργεια, ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς  βλάψει, καὶ ἀντικατάστησέ την μὲ τὴν καλὴ περιέργεια στὸ νὰ πληροφορούμαστε δηλ. τί Ἐσὺ θέλεις. Ἀνάδειξέ μας  ἀνθρώπους «ταχεῖς εἰς τὸ ἀκοῦσαι» τὸ θέλημά Σου, ἀλλὰ καὶ «ποιητές» τοῦ Νόμου Σου. Ἄνοιξε τὰ ὑλικὰ καὶ πνευματικὰ ὦτα τῆς ψυχῆς μας ὥστε νὰ ἀντιλαμβανόμαστε τὶ Ἐσὺ ἐννοοῦσες μὲ τὸ «ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω».
  • Βούλωσε τὰ αὐτιά μας ἀπὸ ἐρεθίσματα περιττά, ἄσεμνα, ρυπαρά. Ἀντικατάστησε, ἰδιαιτέρως, τὴν κοσμικὴ μουσικὴ ποὺ μᾶς ἀναστατώνει καὶ μᾶς κατεβάζει πνευματικά, μὲ ἤχους καὶ μελωδίες ποὺ μᾶς ἐξυψώνουν καὶ γαληνεύουν τὴν ψυχή καὶ ὅλες τὶς αἰσθήσεις μας.
  • Τέλος, σὲ ἱκετεύουμε, ἀξίωσέ μας ὥστε ἀγωνιζόμενοι μὲ χαρὰ στὴν ζωή αὐτή, καὶ συμμορφούμενοι μὲ ζῆλο στὶς Θεῖες Σου Ἐντολές, ν’ ἀκούσουμε ἀπὸ τὸ στόμα Σου κατὰ τὴν ὥρα τῆς Κρίσεως τὸ «εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ !  εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου Σου, εἰς τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν».      ΑΜΗΝ.

Ἁγιογραφικά ἈναγνώσματαΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

1. Ἰακώβου Β΄(2)11-12
2. Ἰακώβου Β΄ 13
3. Ἰακώβου Β΄ 14
4. Ἰακώβου Β΄ 15-17
5. Ἰακώβου Β΄  18-19
6. Ἰακώβου Β΄ 20-23
7. Ἰακώβου Β΄ 24-26
8. Ἰακώβου Γ΄(3) 1
9.  Ἰακώβου Γ΄ 2-3
10. Ἰακώβου Γ΄ 4-6
11.΄ Ἰακώβου Γ΄  7-8
12.Ἰακώβου Γ΄ 9-11
13. Ἰακώβου Γ΄ 12
14. Ἰακώβου Γ ΄ 13
15. Ἰακώβου Γ΄ 14-16
16. Ἰακώβου Γ΄ 17- 18
17. Ἰακώβου Δ΄ (4) 1-2
18. Ἰακώβου Δ΄  3-5
19. Ἰακώβου Δ΄ 6
20. Ἰακώβου Δ΄  7
21. Ἰακώβου Δ΄  8
22. Ἰακώβου Δ΄  9
23. Ἰακώβου Δ΄  10
24. Ἰακώβου Δ΄  11-12
25. Ἰακώβου Δ΄  13-16
26. Ἰακώβου Δ΄  17
27. Ἰακώβου Ε΄(5) 1-3
28. Ἰακώβου Ε΄ 4-6
29. Ἰακώβου Ε΄ 7-8
30. Ἰακώβου Ε΄ 9
31. Ἰακώβου Ε΄ 10-11
 

Μαθήματα Βυζαντινῆς Μουσικῆς


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Ἡ Ἱερά Μητρόπολη ξεκινάει καί φέτος μαθήματα Βυζαντινῆς Μουσικῆς . Στόν εὐχάριστο χῶρο τῆς «Πνευματικῆς Στέγης», στὴν Κόνιτσα, θά παραδίδονται τά μαθήματα καί στήν συνέχεια θά ἔχουν τήν εὐκαιρία, ὅσοι θέλουν, νά ψυχαγωγοῦνται.
          Παραδίδονται μαθήματα γιά ὅσους ἐπιθυμοῦν νά μάθουν Πρακτικά τήν Βυζαντινή Μουσική καί τό Ἐκκλησιαστικό Τυπικό, καθώς καί μέ βυζαντινά φθογγόσημα, πού εἰδικά φέτος θά ξεκινήσει νέο τμῆμα γιά ἀρχαρίους.
          Ἐπιπλέον εὐκαιρία ἀποτελεῖ καί ἡ συμμετοχή στήν Χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, πού ἑτοιμάζει ἐκδηλώσεις διανθισμένες μέ Παραδοσιακά Δημοτικά Τραγούδια, συνοδείᾳ μουσικῶν ὀργάνων, καί Ἐκκλησιαστικούς Ὕμνους. Περισσότερα μπορεῖ νὰ δεῖ κανεὶς στὸ μπλόγκ τοῦ Τομέα Νεότητας  http://youthimdpk.blogspot.gr/

          Οἱ ἐγγραφές καί τά μαθήματα γίνονται ἐντελῶς ΔΩΡΕΑΝ μία φορά τήν ἑβδομάδα.
          Γιά περισσότερες πληροφορίες στό τηλέφωνο 26550-25029 & 22882

Δεῖτε κάποιες ἐκδηλώσεις τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς


Ἐκδήλωση κατὰ τὴν Ἑορτὴ τοῦ Ἁγ. Κων/νου καὶ Ἑλένης στὴν Κάτω Κόνιτσα (21/5/2017)


Ἐκδήλωση στὴν Κόνιτσα γιὰ τὸν Μικρασιατικὸ Ἑλληνισμὸ (4-12-2016)

190 χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ Παπαφλέσσα στὸ Μανιάκι(1825-2015)
http://youthimdpk.blogspot.gr/2016/03/blog-post_16.html


Καλοκαιρινὴ ἐκδήλωση στὴν Βήσσανη Πωγωνίου (10.8.2015) http://youthimdpk.blogspot.gr/2015/08/blog-post_81.html


20 χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμηση τοῦ Μητροπολίτου ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ (1994-2014)
http://youthimdpk.blogspot.gr/2014/12/20.html


Ἐκδήλωση στὴν Κόνιτσα γιὰ τὰ  300 χρόνια ἀπὸ τὴν γέννηση τοῦ Ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ (1714-2014)
http://youthimdpk.blogspot.gr/2014/08/1714-2014-300.html

Ἐκδήλωση γιὰ τὰ 170 χρόνια ἀπὸ τὸ θάνατο τοῦ Θ. Κολοκοτρώνη (1843-2013)
http://youthimdpk.blogspot.gr/2013/12/170-1843-2013.html


Ἐκδήλωση γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Κόνιτσας (24-2-1913)
http://youthimdpk.blogspot.gr/2012/02/blog-post_22.html
http://youthimdpk.blogspot.gr/2012/02/blog-post_22.html