Σάββατο, 20 Αυγούστου 2016

"Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός : Ἰσαπόστολος καὶ Ἐθνεγέρτης"

ν Δελβινακί τῇ 8ῃ Αὐγούστου  2016
 ριθ.  Πρωτ.: 74

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  193η

ΘΕΜΑ: Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός : Ἰσαπόστολος καὶ Ἐθνεγέρτης.
            Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
-Α-
            Κάποιοι σύγχρονοι Ἕλληνες ἰσχυρίζονται καὶ ἐπιμένουν, ὅτι στὰ χρόνια τῆς τουρκοκρατίας ἡ ζωὴ τῶν ὑποδούλων ρωμηῶν ἦταν περίπου … ἰδεώδης. Καὶ μόνο ποὺ δὲν θρηνοῦν γιὰ τὸ ὅτι μὲ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 βγήκαμε ἀπὸ τὸν τουρκικό ζυγό. Ὅμως, ὅσοι ἔχουν μελετήσει σοβαρὰ καὶ σὲ βάθος τὴν περίοδο τῶν τετρακοσίων (400) ἐτῶν, ἀπὸ τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως (τὸ 1453) μέχρι τὴν Ἐθνική μας Παλιγγενεσία, συμφωνοῦν στὸ ὅτι ὄχι μόνο δὲν ἦταν «ἰδανική» ἡ ζωὴ τῶν ραγιάδων Ἑλλήνων, ἀλλὰ σκοτάδι βαθὺ εἶχε καλύψει τὴν Ἑλλάδα ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη : Ὑπῆρχαν, βέβαια, κάποιες ἀναλαμπές, ὅπου μποροῦσαν οἱ Ἕλληνες νὰ πάρουν μιὰν «ἀνάσα» · γεγονός, ὅμως, μένει, ὅτι αὐτὲς ἦταν μόνο «στιγμές» στοὺς τέσσερις αἰῶνες τῆς βαρειᾶς σκλαβιᾶς.
-Β-
Ἰδιαίτερα, ὁ 18ος αἰώνας ὑπῆρξε ἀπὸ τοὺς πιὸ δύσκολους καὶ σκοτεινούς : Ἡ ἀμάθεια ἐπικρατοῦσε παντοῦ ·  κανένας δὲν εἶχε ἰδιοκτησία, ἀλλὰ δούλευε σὲ χωράφια, ποὺ τὰ εἶχαν κάνει αὐθαίρετα δικά τους οἱ τοῦρκοι, γιὰ ἕνα κομμάτι ψωμί. Γι’ αὐτό, πολλοὶ ποὺ δὲν μποροῦσαν νὰ ἀντέξουν αὐτὸν τὸν βαρὺ ζυγό, ἀναγκάζονταν νὰ ἀλλαξοπιστήσουν, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ Γένος νὰ ὑφίσταται μεγάλη αἱμορραγία, χάνοντας τὰ παιδιά του. Οἱ Τοῦρκοι, ποὺ συμπεριφέρονταν σὰν ἀφεντάδες, δὲν ἐδίσταζαν νὰ κόβουν κεφάλια, κάποιων λίγων ἀνυπότακτων. Ἔτσι ὁ ζυγὸς γινόταν ἀνυπόφορος καὶ τὸ καντήλι τῆς ἐλπίδας γιὰ κάποια ὑποφερτή, ἔστω, ἀλλαγὴ τῶν πραγμάτων, τρεμόπαιζε ἕτοιμο νὰ σβύσῃ…
-Γ-
Κατὰ κοινὴ ὁμολογία ὁ 18ος αἰώνας ἦταν ὁ πιὸ βαρὺς γιὰ τοὺς Ἕλληνες. Ἰδιαίτερα δεινοπαθοῦσε  ἡ περιοχὴ τῆς Βορείου Ἠπείρου, ὅπου ὁλόκληρες περιοχὲς ἐξισλαμίζονταν, γιὰ νὰ γλυτώσουν οἱ ἄνθρωποι τὴν ζωή τους ἀπὸ τὸ μαχαίρι τοῦ τούρκου. Φυσικά, δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε ὅτι ὑπῆρχαν καὶ τὰ πάθη μεταξὺ τῶν ραγιάδων : οἱ ζήλειες, τὰ μίση, οἱ ἐκδικήσεις, ἐπιβεβαιώνοντας τὴν λαϊκὴ παροιμία : « ὅπου φτώχεια, καὶ γκρίνια».
Ἀλλὰ τότε ἀκριβῶς, μέσα σ’ ἐκεῖνο τὸ ζοφερὸ σκοτάδι ἔλαμψε ἕνα δυνατὸ φῶς. Ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Ἅγιο Ὄρος καὶ σιγά – σιγά φώτισε ὁλόκληρο τὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο. Κι’ αὐτὸ τὸ Φῶς ἦταν ἕνας ἄνθρωπος, ἕνας καλόγερος, ποὺ τὸν ἔτρωγε τὸ κατάντημα τοῦ Γένους, ἀλλὰ καὶ ὁ πόθος νὰ ξαναπάρῃ τὴν θέση του ἀνάμεσα στοὺς ἐλεύθερους λαούς. Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος ἦταν ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός.
-Δ-
Τὸ εἶχε διαπιστώσει καὶ τὸ ἔλεγε : «Ἀγρίανε τὸ Γένος μας». Ἔτσι, χωρὶς νὰ ὑπολογίσῃ κόπους  καὶ κινδύνους, ἐπραγματοποίησε τέσσερις ἱεραποστολικὲς περιοδεῖες σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, ἰδιαίτερα ὅμως στὴν Βόρειο Ἤπειρο. Δέκα ἐννιὰ (19) ὁλόκληρα χρόνια ἔφερνε παντοῦ τὸ φῶς τῆς ὀρθοδοξίας, συμφιλίωνε τοὺς μαλλωμένους, τοὺς δίδασκε νὰ ἱδρύουν σχολεῖα, νὰ μπολιάζουν τὰ δένδρα, ἡμέρευε τὶς ψυχές. Καὶ μὲ τὶς προφητεῖες του ξυπνοῦσε τὴν ἐλπίδα στοὺς ἀποσταμένους, ὅτι ὁπωσδήποτε θάρθῃ «τὸ ποθούμενο», ἡ Ἐθνικὴ ἀποκατάσταση.
Ἀλλὰ το μαρτυρικό του τέλος εἶχε προδιαγραφῆ. Οἱ Τοῦρκοι, μὲ παρακίνηση τῶν ἑβραίων, τὸν ἀπαγχόνισαν στὶς 24 Αὐγούστου 1779. Ὅμως, στὴν συνείδηση τοῦ λαοῦ θεωρήθηκε Ἅγιος. Καὶ κατὰ κοινὴ ὁμολογία, τὸ μεγάλο ἔργο του συνέβαλε ἀποφασιστικὰ στὴν ἔκρηξη τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821.
-Ε-
Ἡ Μητρόπολή μας, ποὺ πολὺ εὐλαβεῖται τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ, ὀργανώνει καὶ φέτος τὶς ἀκόλουθες ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις στὸν φερώνυμο Ἱ. Ναό του στὴν Κόνιτσα :
α) Τὴν παραμονή, 23 Αὐγούστου, στὶς 7 μ.μ. θὰ ψαλῇ ὁ πανηγυρικὸς ἑσπερινὸς καὶ στὴ συνέχεια θὰ ἐπακολουθήσῃ ἡ λιτάνευση τῆς Εἰκόνος καὶ τοῦ ἱ. Λειψάνου τοῦ Ἁγίου.
β) Στὶς 24 Αὐγούστου, κυριώνυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, οἱ καταβασίες θὰ ἀρχίσουν στὶς 7:30, καὶ γύρω στὶς 10:30 π.μ. θὰ ἔχῃ τελειώσει ἡ Θ. Λειτουργία.
Ἡ συμμετοχὴ ὅλων εἶναι ἀπαραίτητη.   Ἔτη πολλά, ἅγια, εὐλογημένα.   
Διάπυρος πρὸς Χριστὸν εὐχέτης
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+  Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ


Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 192α: "Ὑπεραγία Θεοτόκος, ἡ Μητέρα και Προστασία μας"
ν Δελβινακί τ 1ῃ Αὐγούστου 2016
ριθ.  Πρωτ.: 73

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  192α

ΘΕΜΑ: Ὑπεραγία Θεοτόκος, ἡ Μητέρα και Προστασία μας.
            Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
-Α-
            Ὁ Δεκαπενταύγουστος εἶναι ἡ κατ’ ἐξοχὴν ἑορτὴ πρὸς τιμὴν τῆς Παναγίας μας. Οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοὶ εὐλαβοῦνται πολὺ τὴν Θεοτόκο. Καὶ σπεύδουν στοὺς Ναοὺς τῶν πόλεων, στὰ ταπεινὰ ἐξωκκλήσια τῆς ὑπαίθρου, στὰ πάμπολλα Μοναστήρια, ποὺ ἔχουν ἱδρυθῆ πρὸς τιμήν της, γιὰ νὰ προσευχηθοῦν καὶ νὰ καταθέσουν στὴν χάρη της τὰ πολλὰ καί, συχνὰ πιεστικά, προβλήματα ποὺ τοὺς ἀπασχολοῦν. Γιατὶ ἡ Παναγία εἶναι ἡ Μητέρα καὶ ἡ θερμὴ Προστάτις καὶ Βοηθὸς ὅλων τῶν Χριστιανῶν.
-Β-
            Ὅμως, ὁ Δεκαπενταύγουστος μᾶς πηγαίνει ἑβδομήντα ἕξη χρόνια πίσω, στὴν Τῆνο, στὸ 1940, στὸ ἔτος – σταθμὸ τῆς νεώτερης Ἱστορίας μας. Στὸ λιμάνι τοῦ νησιοῦ βρίσκεται, ἀνάμεσα στὰ ἄλλα πλοῖα, τὸ ἀντιτορπιλλικὸ «ΕΛΛΗ», ποὺ ἔχει ἔλθει κι’ αὐτὸ γιὰ νὰ ἀποδώσῃ τιμὲς στὴν Παναγία. Οἱ προσκυνητές, κοσμοπλήμμυρα, μὲ φανερὴ τὴν εὐλάβεια στὰ πρόσωπά τους. Ψαλμοὶ καὶ ὕμνοι ἀναπέμπονται, ἐνῷ ἡ εὐωδιαστὴ ὀσμὴ τοῦ θυμιάματος γεμίζει μὲ ἱλαρότητα τὴν ἀτμόσφαιρα.
-Γ-
            Αἴφνης, μιὰ τορπίλλη ἀπὸ ὑποβρύχιο «ἀγνώστου ἐθνικότητος», ὅπως ἀνακοίνωσε ἡ Κυβέρνηση γιὰ λόγους σκοπιμότητος, χτύπησε τὴν «ΕΛΛΗ». Κι’ ἄλλη μιά, χωρὶς νὰ βρῇ τὸν στόχο της, ἐξερράγη στὴν προκυμαία. Ὅλοι οἱ Ἕλληνες διαισθάνθηκαν ὅτι τὸ «ἀγνώστου ἐθνικότητος» ὑποβρύχιο ἦταν Ἱταλικό, καὶ ὅτι ἡ ὕπουλη ἐκείνη ἐπίθεση ἦταν προοίμιο τοῦ πολέμου, ποὺ δὲν θ’ ἀργοῦσε ν’ ἀρχίσῃ. Κι’ ἐνῷ ἡ Ἰταλία θέλησε μ’ αὐτὴ τὴν ἄνανδρη ἐνέργεια νὰ τρομοκρατήσῃ τὸν Ἑλληνικὸ Λαό, ἔγινε τὸ ἀντίθετο : Οἱ Ἕλληνες πίστεψαν ἀκράδαντα, ὅτι ἡ «ὑβρισμένη Παναγία τῆς Τήνου» θὰ τιμωροῦσε τὸν ἄνανδρο δολοφόνο παραδειγματικά.
-Δ-
Κι’ ἡ ὥρα ποὺ ὅλοι περίμεναν ἦλθε στὶς 28 Ὀκτωβρίου 1940. Ἡγεσία, Στρατὸς καὶ Λαός, ἑνωμένοι ὅλοι «σὰν μιὰ γροθιά», ἀγωνίστηκαν στὰ βουνὰ τῆς Βορείου Ἠπείρου ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν, μὲ πίστη στὸ Θεὸ καὶ στὴν βοήθεια τῆς Παναγίας. Εἶναι δὲ χαρακτηριστικό, ὅτι οἱ φαντάροι μας ἔλεγαν πὼς ἔβλεπαν μιὰ μεγάλη γυναικεία μορφὴ νὰ σκεπάζῃ μὲ τὰ πέπλα της τὸ ἑλληνικὸ Στράτευμα. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ τότε Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Χρύσανθος, πίσω ἀπὸ τὶς μικρὲς εἰκόνες τῆς Γλυκοφιλούσας, οἱ ὁποῖες μοιράστηκαν στὸ Μέτωπο σὲ ὅλο τὸ Στρατό μας, ἔγραφε ἰδιοχείρως : «Νικηταὶ ὑπὸ τὴν σκέπην τῆς Παναγίας».
-Ε-
«Ὑπὸ τὴν σκέπην τῆς Παναγίας» ὁλόκληρο τὸ Ἔθνος τότε. Ἀλλὰ καὶ σήμερα εἶναι ἀνάγκη νὰ βρισκώμαστε ὅλοι οἱ Ἕλληνες κάτω ἀπὸ τὴν σκέπη καὶ τὴν προστασία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Γιατί, σήμερα, τὸ σκάφος τοῦ Ἔθνους τὸ χτυπᾶνε δυνατοὶ ἄνεμοι καὶ ἰσχυρὲς τρικυμίες ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς ἀπιστίας, τῆς «ὕβρεως» καὶ τῆς ποικίλης διαφθορᾶς. Ἡ ἀκριτικὴ Μητρόπολή μας, συνεχίζοντας μὲ τὶς μικρές της δυνάμεις, τὸ ἔργο τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου κυροῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, καλεῖ κι’ ἐφέτος ὅλους τοὺς πιστοὺς σ’ ἕνα στρατόπεδο προσευχῆς, στὴν πανάρχαια Ἱερὰ Μονὴ τῆς Μολυβδοσκέπαστης, στὴν Ἀγρυπνία τοῦ Δεκαπενταυγούστου.
-ΣΤ-
Ἡ Ἀγρυπνία θὰ ἀρχίσῃ στὶς 9 τὸ βράδυ τῆς 14ης Αὐγούστου καὶ θὰ τελειώσῃ τὸ πρωΐ, γύρω στὶς 5.30 τῆς 15ης Αὐγούστου. Ὅλοι πρέπει νὰ δώσουμε τὸ «παρὼν» στὴν ὁλονύχτια αὐτὴ προσευχή. Ἕνας στρατὸς προσευχῆς θὰ γίνῃ δεκτὸς ἀπὸ τὴν Παναγία μας. Κι’ ἐκείνη, σὰν Μητέρα στοργικὴ ποὺ εἶναι, θὰ μεσιτεύῃ πρὸς τὸν Υἱό της, τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ὥστε Ἐκεῖνος νὰ δίνῃ λύσεις στὰ προβλήματά μας, ἀφοῦ «πολὺ ἰσχύει δέησις Μητρὸς πρὸς εὐμένειαν Δεσπότου».
Χρόνια πολλὰ καὶ ἅγια. Ἡ Παναγία βοήθειά μας.
Διάπυρος πρὸς Χριστὸν εὐχέτης
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+  Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ


Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως κ.Ἀνδρέου γιὰ τὸ Βορειοηπειρωτικό (18.7.2016)                    
                                                                                                  Ἐν Κονίτσῃ τῇ 18ῃ Ἰουλίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ


Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ,
ἔκανε τὶς ἀκόλουθες Δηλώσεις :

            « Ἐκδήλωση μισελληνισμοῦ καὶ ἀχαριστίας συνιστοῦν οἱ δηλώσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς Ἀλβανίας Ἔντι Ράμα. Οἱ δηλώσεις του δημοσιεύθηκαν, ἐν περιλήψει, στὴν ἡμερήσια ἀθηναϊκὴ Ἐφημερίδα «ΕΣΤΙΑ», τὸ ΣαββατοΚύριακο 16-17.7.2016 καὶ ἔχουν ὡς ἑξῆς:
«Νέα ἐπίθεση κατὰ τῆς Ἑλλάδος ἐξαπέλυσε ὁ Ἀλβανὸς Πρωθυπουργός, Ἔντι Ράμα, χαρακτηρίζοντας τὶς ἑλληνοαλβανικὲς σχέσεις τὶς πλέον προβληματικὲς τῶν Τιράνων μὲ τὶς γείτονες χῶρες. Μιλώντας σὲ πρέσβεις, ὁ κ. Ράμα ἐπέρριψε  στὴν Ἑλλάδα τὴν πλήρη εὐθύνη γιὰ τὴν συσσώρευση τόσο πολλῶν προβλημάτων» (οἱ ὑπογραμμίσεις, δικές μας).
            Ἀλλὰ ἄν οἱ Ἑλληνοαλβανικὲς σχέσεις εἶναι - κατὰ τὸν κ. Ράμα - οἱ πιὸ προβληματικὲς γιὰ τὰ Τίρανα, γι’ αὐτὸ ὁ μεγάλος ἔνοχος εἶναι ἡ Ἀλβανία.
·          Διότι ὄχι μόνο δὲν σέβεται τὰ στοιχειώδη ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν Ἑλλήνων τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἀλλὰ ἀπροκάλυπτα καὶ προκλητικὰ ἁρπάζει τὶς περιουσίες τους καὶ ἀπεργάζεται τὸν ἀφελληνισμὸ τῆς Χειμάρρας.
·         Ἀρνεῖται μὲ πεῖσμα τὴν συγκέντρωση καὶ ταφὴ τῶν ὁστῶν τῶν Ἑλλήνων ἡρώων ἀξιωματικῶν καὶ ὁπλιτῶν, ὅπως ἀρνεῖται, μὲ τὸ ἴδιο ἐπίσης πεῖσμα, τὴν δημιουργία Ἑλληνικοῦ Στρατιωτικοῦ Νεκροταφείου στὴν Κορυτσᾶ.
·         Προπαγανδίζει ἀναίσχυντα τὴν δῆθεν «Μεγάλη Ἀλβανία», καὶ κυκλοφορεῖ χάρτες στοὺς ὁποίους ἡ Φλώρινα, ἡ Καστοριά, τὰ Ἰωάννινα καὶ ὁλόκληρη ἡ Ἤπειρος μέχρι τὴν Ἄρτα καὶ τὴν Πρέβεζα «ὑπάγονται» στὴν ... Ἀλβανία.
·         Μήπως, ἀκόμη, ξέχασε ὁ κ. Ράμα, ὅτι, τελευταῖα, ἡ κυβέρνησή του ἐψήφισε τὸν ἐξωφρενικὸ ἐκεῖνο νόμο, σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο ὅσοι Ἀλβανοὶ ὑπήκοοι δὲν μένουν μόνιμα στὴν Ἀλβανία, διαγράφονται ἀπὸ τοὺς ἐκλογικοὺς καταλόγους ; Ἀλλὰ εἶναι φῶς - φανάρι, ὅτι ὀ πανάθλιος αὐτὸς νόμος, στοχεύει στοὺς Βορειοηπειρῶτες.
            ‘Υπάρχουν, βέβαια, καὶ ἄλλα προβλήματα, γιὰ τὰ ὁποῖα ἐπανειλημμένως ἔχουμε διαμαρτυρηθῆ. Ἄς κατεβάσῃ, λοιπόν, τὸν τόνο τῆς φωνῆς του ὁ λαλίστατος κ. Ράμα. Ἐμεῖς τοῦ λέμε ξεκάθαρα, ὅτι ἡ πλήρης «εὐθύνη γιὰ τὴν συσσώρευση τόσο πολλῶν προβλημάτων» ἀνήκει ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο στὴν Ἀλβανία, γιὰ νὰ μὴν ἀναφερθοῦμε στὶς τελευταῖες ἀνθελληνικὲς ἐκδηλώσεις τῶν «Τσάμηδων» - ἀπογόνων τῶν ἐγκληματιῶν ἐκείνων, ποὺ στὰ χρόνια τῆς Κατοχῆς διέπραξαν ἀνήκουστα ἐγκλήματα στὴν Θεσπρωτία, συνεργαζόμενοι πρῶτα μὲ τοὺς Ἰταλοὺς καὶ μετὰ μὲ τοὺς Ναζιστὲς Γερμανούς.
            Ἄς ἀφήσῃ, λοιπόν, στὴν ἄκρη τὸ θράσος καὶ τὴν ἀναίδεια ὁ Ἔντι Ράμα. Γιατὶ εἴτε τὸ θέλει, εἴτε δὲν τὸ θέλει, ἡ Βόρειος Ἤπειρος, ἀργὰ ἤ γρήγορα, θὰ ἑνωθῆ μὲ τὴν Ἑλλάδα, τῆς ὀποίας ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο κομμάτι. Ἀλλὰ καὶ ὁ πολιτικὸς κόσμος τῆς Ἑλλάδος ἄς ἀναλάβῃ, ἐπὶ τέλους, τὶς εὐθῦνες του ἀπέναντι στὸν χειμαζόμενο εἰσέτι Βορειοηπειρωτικὸ Ἑλληνισμό ».
(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως).

Α΄ Κατασκηνωτική Περίοδος στην ΓκούραΜε το Γενικό σύνθημα "ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΥΣ  ΑΝΕΜΟΥΣ" πραγματοποίησε η Ιερά Μητρόπολις Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης, την πρώτη – για την φετινή χρονιά -  κατασκηνωτική περίοδό της στην "Γκούρα" Αηδονοχωρίου Κονίτσης. Κατά την περίοδο αυτή που συμμετείχαν Αγόρια Δημοτικού, Γυμνασίου καὶ Λυκείου, η ημέρα Πίστεως ήταν αφιερωμένη στον Αγ. Ευγένιο Ροντιόνωφ (20 χρόνια από το μαρτύριό του το 1996) και η Ημέρα Πατρίδος στα ΙΜΙΑ (20 χρόνια από το επεισόδιο του 1996).
Η συμμετοχή της Κατασκηνώσεως στους εορτασμούς του Οσίου Παϊσίου στην Κόνιτσα, το πρωϊνό ξύπνημα με την πορεία για την ενατένιση της ανατολής του ηλίου, τα πρωταθλήματα, τα παιχνίδια και οι διαγωνισμοί καθώς επίσης και οι συγκεντρώσεις ομάδος, έμειναν αξέχαστα στα παιδιά, προσφέροντάς τα εμπειρίες πολύτιμες για το υπόλοιπο του αγώνα τους.